ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินเปิดเรียน
ปฏิทินเปิดเรียน
กิจกรรมสถานศึกษา
กิจกรรมวันเด็ก ปี ๒๕๕๙
กิจกรรมสนทนายามเช้า
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ป.๖
กิจกรรมการนิเทศ
กิจกรรมเตรียม NT
กิจกรรมเตรียม O-NET
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
สอบการอ่านและเขียน ป.๑
ประสานจัดหาเครื่องแบบนักเรียน ปี ๒๕๕๙
เครือข่ายกิจกรรมลูกเสือ (ห้วยป่าปก-สะนำ)
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปี กศ. ๒๕๕๘
ซ่อมแซมอาคารเรียนโดยงบ กก.สถ.
ประเพณีแห่ค้างดอกไม้ห้วยป่าปก ' ๕๙
กิจกรรมวิสาขบูชา
ปจ.อุทัยธานีแวะเยี่ยม
๑ โรงเรียน ๑ ผลิตภัณฑ์ ๑ อาชีพ
กิจกรรมปลูกป่า ปรับปรุงฝายกั้นน้ำ
กิจกรรมวันไหว้ครูนักเรียน
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
รับมอบมินิห้องสมุด"เพื่อน้อง"
ประเมินโรงเรียนดีประจำตำบล
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อนักเรียนปี ๕๔ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 117.5 KB 321
รายชื่อนักเรียนปี ๕๕ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 63.5 KB 307
รายชื่อนักเรียนปี ๕๖ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92 KB 324
รายชื่อนักเรียนปี ๕๗ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 11.96 KB 228
รายชื่อนักเรียนปี ๕๗/๒ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 34.31 KB 105
รายชื่อนักเรียน ปี ๕๘/๑ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 82.5 KB 55
รายชื่อนักเรียน ปี ๕๘/๒ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 137 KB 53
รายชื่อนักเรียน ปี ๕๙/๑ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 118.5 KB 16
รายชื่อนักเรียน ปี ๕๙/๒ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 94 KB 18