ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านห้วยป่าปกค่ะ...
## ที่นี่...เราอาจทำให้เด็กเก่งทุกคนไม่ได้  แต่เราสามารถทำให้ เด็กได้เรียนรู้อย่างสมบูรณ์ทุกคน...ผอ.ชาติชาย ยศหนัก ##
## ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ.....หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้  สามกตัญญูพ่อแม่สุดหัวใจ  สี่มุ่งใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา  ห้ารักษาวัฒนธรรมประจำชาติ  หกไม่ขาดศิลธรรมศาสนา  เจ็ดเรียนรู้อธิปไตยของประชา  แปดรักษาวินัยกฏหมายไทย  เก้าปฏิบัติตามพระราชดำรัส  สิบไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้  สิบเอ็ดต้องเข้มแข็งทั้งกายใจ  สิบสองไซร้คิดอะไรให้ส่วนรวม. ##

ตรวจสอบหนังสือราชการจากโรงเรียนบ้านห้วยป่าปก

เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน เดือน ก.ค. ๖๑ (8/0) 13 ก.ค. 61
๑๓ ก.ค.๖๑ อบรมประกันคุณภาพปฐมวัย:สพป.อน ๒ (ภัทรพร) (3/0) 13 ก.ค. 61
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา (9/0) 13 ก.ค. 61
แนวคิดคณิตศาสตร์เซี่ยงไฮ้ (5/0) 10 ก.ค. 61
สรุปบัญชีรับ-จ่ายอาหารกลางวันนักเรียน มิ.ย. ๖๑ (15/0) 06 ก.ค. 61
ปฏิทินการสอบ o-net ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (8/0) 06 ก.ค. 61
พบแล้วหมูป่า...รอนำกลับบ้าน (12/0) 03 ก.ค. 61
ปฏิทินวันสำคัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (21/0) 28 มิ.ย. 61
ทิศทางบริหารจัดการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ (12/0) 27 มิ.ย. 61
วันต่อต้านยาเสพติดโลก (16/0) 27 มิ.ย. 61
หนังสือรายงานผู้อำนวยการ
การบริจาคเงินและสิ่งของ 27 มิ.ย. 60
การประชุมสัมมนาส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพนักเรียน 23 มี.ค. 60
รายงานการรับบริจาค 01 พ.ย. 59
รายงานการรับบริจาค ๔ ก.ย. ๕๙ 05 ก.ย. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน4 18 ส.ค. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน3 18 ส.ค. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน2 18 ส.ค. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน1 18 ส.ค. 59
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มอำนวยการ-การเงิน โทร 0931322218 (ส่วนกลาง) โทร 0871993856 (เบญจมาศ)
๔๓๑ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด 17 ก.ค. 61
๔๓๐ สำรวจความต้องการงบลงทุน 17 ก.ค. 61
๔๒๕ ขอความอนุเคราะห์การแสดงของนักเรียน 16 ก.ค. 61
๔๒๔ ขอเชิญร่วมวางพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง 16 ก.ค. 61
xxx อนุมัติเงินนอกงบประมาณ รายการโครงการจัดทำเว็บไซต์ 13 ก.ค. 61
๔๒๐ สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาทางไกล 13 ก.ค. 61
๔๑๙ ส่งนักเรียนขอย้ายมาเข้าเรียน 13 ก.ค. 61
๔๑๗ การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ 13 ก.ค. 61
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารวิชาการ โทร 0931322218 (ส่วนกลาง) โทร 0848791417 (ชลิดา)
๔๓๕ แบบรายงานกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯ 17 ก.ค. 61
๔๒๖ การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 16 ก.ค. 61
๔๑๔ การตรวจเยี่ยมสถานศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 11 ก.ค. 61
xxx สำรวจครูเข้าอบรมการสอนภาษาอังกฤษ 09 ก.ค. 61
๓๗๘ เชิญครูปฐมวัยประชุมระบบประกันคุณภาพภายใน 02 ก.ค. 61
๓๗๗ มอบรายงานการทดสอบ NT. 02 ก.ค. 61
๓๕๘ การดูแลสุขภาพและพัฒนาเด็กปฐมวัย 27 มิ.ย. 61
๓๒๖ การอบรมผลิตสื่อการเรียนการสอนเด็กพิการ 14 มิ.ย. 61
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารบุคคล โทร 0931322218 (ส่วนกลาง) โทร 0818877845 (คำนึง)
๓๕๕ ขอความอนุเคราะห์รับรองสถานศึกษา 27 มิ.ย. 61
๒๘๓ การรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 01 มิ.ย. 61
๒๖๐ การเลื่อนขั้นเงินเดือนครู ครั้งที่ ๑ 21 พ.ค. 61
๒๕๙ แจ้งจัดสรรงบประมาณ พี่เลี้ยงเด็กพิการ 21 พ.ค. 61
xxx ทวงคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 21 พ.ค. 61
๒๑๗ การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 27 เม.ย. 61
xxx การออกคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 23 เม.ย. 61
๑๙๒ การขอหนังสือรับรองจากพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 เม.ย. 61
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารทั่วไป โทร 0931322218 (ส่วนกลาง) โทร 0979907424 (ภัทรพร)
๔๓๖ สำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาสายตา 17 ก.ค. 61
๔๓๔ มอบสื่อการเรียนการสอน ฟ.ฟันยิ้มใส 17 ก.ค. 61
๔๓๓ การประชุมทางไกลใช้โปรแกรม Thai School Lunch 17 ก.ค. 61
๓๙๖ การรายงานนำขยะกลับมาใช้ใหม่ 06 ก.ค. 61
๓๗๖ อบรมครูผู้สอนและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 02 ก.ค. 61
๓๗๐ โครงการอบรมครูผู้สอนและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 29 มิ.ย. 61
๓๖๙ โครงการทุนการศึกษาเหล่ากาชาดอุทัยธานี 29 มิ.ย. 61
xxx แบบตรวจสอบการจัดอาหารกลางวันนักเรียน 20 มิ.ย. 61
ทะเบียนหนังสือ เวียนแจ้ง ข้าราชการครู/บุคลากร
๔๓๒ โครงการติดตามผลการจัดการศึกษาปฐมวัย 17 ก.ค. 61
๔๒๙ ประชาสัมพันธ์ประกวดวาดภาพ 17 ก.ค. 61
๔๒๘ ประชาสัมพันธ์แข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ 17 ก.ค. 61
๔๒๗ การแข่งขัน OBEC Sport 17 ก.ค. 61
๔๓๓ ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น 16 ก.ค. 61
๔๒๒ การแข่งขัน OBEC Sport 16 ก.ค. 61
๔๑๘ คูมือประเมินเพื่อมีและเลื่อนวิทยฐานะฯ 13 ก.ค. 61
๔๑๖ การจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 13 ก.ค. 61
ประกาศระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รร.บ้านห้วยป่าปก
ประกาศราคากลางก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (๒) 08 ธ.ค. 60
ประกาศราคากลางก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (๑) 08 ธ.ค. 60
ประกาศราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียน 18 พ.ย. 60
ประกาศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(๒) 10 พ.ย. 59
ประกาศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(๑) 10 พ.ย. 59
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาวิชาการฯ 10 พ.ย. 59
รายงานการประชุมครุและบุคลากรทางการศึกษา
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๓/๖๑ 10 ก.ค. 61
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๒/๖๑ 07 มี.ค. 61
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๑/๖๑ 05 ม.ค. 61
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 13 ธ.ค. 60
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 23 ต.ค. 60
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 23 ต.ค. 60
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 23 ต.ค. 60
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 23 ต.ค. 60
รายงานการประชุมกรรมการสถานศึกษา
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 28 พ.ค. 61
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 02 พ.ค. 61
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 02 พ.ค. 61
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 02 พ.ค. 60
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 02 พ.ค. 60
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 02 พ.ค. 60
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๓/๕๙ 03 ก.ค. 59
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๒/๕๙ 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ 25 พ.ค. 60
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๙ (๓) 16 พ.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๙ (๒) 16 พ.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๙ (๑) 16 พ.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๒/๕๙ 03 ก.ค. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๒) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๑) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๘ 29 ต.ค. 58
รายงานการประชุมกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๖๑ 16 พ.ค. 61
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ (๓) 29 มี.ค. 60
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ (๒) 29 มี.ค. 60
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ (๑) 29 มี.ค. 60
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๓) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๒) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๑) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๘ (ต่อ) 13 ก.ค. 58
หนังสือประชาสัมพันธ์
คู่มือจัดเมนูอาหารกลางวัน (Thai School Lunch) 08 มิ.ย. 61
คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียน 05 มิ.ย. 61
คู่มือดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 05 มิ.ย. 61
ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการไทย 17 พ.ค. 61
มาตรการป้องกันภัย ครู บุคลากร นักเรียน และผุ้มีส่วนเกี่ยวข้อง 15 พ.ค. 61
คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 13 พ.ค. 61
คู่มือการใช้ Logbook 07 มี.ค. 61
แนวทางการดำเนินงาน เงินอุดหนุน ปี ๒๕๖๑ 07 มี.ค. 61
อินโฟเมชั่นกราฟิก : Information Graphic เพื่อการศึกษา
แถบแพรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 28 ต.ค. 60
แก้อาการปวดหลัง 09 ส.ค. 59
ประโยชน์ของกล้วย 09 ส.ค. 59
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (หญิง) 09 ส.ค. 59
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (ชาย) 09 ส.ค. 59
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แพรแถบ) 09 ส.ค. 59
เครื่องหมายประดับเครื่องแบบ (อินทรธนู) 09 ส.ค. 59
รักษาความโสด 09 ส.ค. 59
รายงานงบการเงิน ปี ๒๕๖๑ (ณ วันสิ้นเดือน)
มิถุนายน ๒๕๖๑ 06 ก.ค. 61
พฤษภาคม ๒๕๖๑ 04 มิ.ย. 61
เมษายน ๒๕๖๑ 25 พ.ค. 61
มีนาคม ๒๕๖๑ 25 พ.ค. 61
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 25 พ.ค. 61
มกราคม ๒๕๖๑ 25 พ.ค. 61
ธันวาคม ๒๕๖๐ 25 พ.ค. 61
พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 25 พ.ค. 61
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/07/2011
ปรับปรุง 17/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 1492185
Page Views 1812770
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการศึกษา รร.บ้านห้วยป่าปก
การอำนวยความสะดวก
ความรวดเร็วการบริการ
ครูมีมนุษยสัมพันธ์
การติดต่องานเป็นสัดส่วน
การประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
การจัดกิจกรรมการศึกษา
บริเวณสถานศึกษาสะอาด
ความเหมาะสมของห้องเรียน
การจัดการเรียนการสอน
การให้ความรู้นักเรียน
ดูผลโหวด