ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านห้วยป่าปกค่ะ...
## ที่นี่...เราอาจทำให้เด็กเก่งทุกคนไม่ได้  แต่เราสามารถทำให้ เด็กได้เรียนรู้อย่างสมบูรณ์ทุกคน...ผอ.ชาติชาย ยศหนัก ##
## ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ.....หนึ่งรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  สองซื่อสัตย์ เสียสละ อดทนได้  สามกตัญญูพ่อแม่สุดหัวใจ  สี่มุ่งใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา  ห้ารักษาวัฒนธรรมประจำชาติ  หกไม่ขาดศิลธรรมศาสนา  เจ็ดเรียนรู้อธิปไตยของประชา  แปดรักษาวินัยกฏหมายไทย  เก้าปฏิบัติตามพระราชดำรัส  สิบไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้  สิบเอ็ดต้องเข้มแข็งทั้งกายใจ  สิบสองไซร้คิดอะไรให้ส่วนรวม. ##

ตรวจสอบหนังสือราชการจากโรงเรียนบ้านห้วยป่าปก

เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
๒๒ พ.ย. ๖๐ ทำสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ : สพป.อน.๒ (กรรณิการ์) (2/0) 19 พ.ย. 60
๔ ธ.ค. ๖๐ ประชุมพัฒนาบริหารจัดการศึกษา : สพป.อน. ๒ (ชาติชาย - ชลิดา) (2/0) 19 พ.ย. 60
๒๐ พ.ย. - ๘ ธ.ค. ๖๐ อบมรม Boot Camp : จ.พิษณุโลก (เบญจมาศ) (1/0) 19 พ.ย. 60
๑๕ พ.ย.๖๐ ประชุมกลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ ๔ : รร.วัดสะนำ (ผอ.ชาติชาย) (5/0) 13 พ.ย. 60
๗-๘ ต.ค.๖๐ อบรมจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ:สพป.อน ๒ (เบญจมาศ) (20/0) 04 ต.ค. 60
๒๓-๒๔ ก.ย.๖๐ ศึกษาดูงานการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา:เพชรบุรี (ภัทรพร ) (34/0) 14 ก.ย. 60
๑๙ ก.ย.๖๐ อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่:สพป.อน ๒ (คำนึง+ภัทรพร) (30/0) 14 ก.ย. 60
๑๐-๑๑ ก.ย.๖๐ อบรมการสร้างสื่อการสอนศตวรรษที่ ๒๑ :สพป.อน ๒ (ชลิดา) (28/0) 07 ก.ย. 60
โมดิฟายเศรษฐกิจพอเพียง (39/0) 07 ก.ย. 60
Chartchai Mdel (44/0) 31 ส.ค. 60
หนังสือรายงานผู้อำนวยการ
การบริจาคเงินและสิ่งของ 27 มิ.ย. 60
การประชุมสัมมนาส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพนักเรียน 23 มี.ค. 60
รายงานการรับบริจาค 01 พ.ย. 59
รายงานการรับบริจาค ๔ ก.ย. ๕๙ 05 ก.ย. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน4 18 ส.ค. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน3 18 ส.ค. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน2 18 ส.ค. 59
การรายงานข้อมูลตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน1 18 ส.ค. 59
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มอำนวยการและงบประมาณ (เบญจมาศ) โทร 08 7199 3856
นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 17 พ.ย. 60
แจ้งอนุมัติเงินงวด ค่าครุภัณฑ์ 17 พ.ย. 60
ปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 17 พ.ย. 60
ปรชุุมพัฒนาบริหารจัดการศึกษา 17 พ.ย. 60
การโอนทรัพย์สินของ อบจ.อุทัยธานี 14 พ.ย. 60
ขอเชิญประชุม 14 พ.ย. 60
แนวทางจัดหาพัสดุของโรงเรียน 14 พ.ย. 60
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ภาคเรียนที่ ๒ 14 พ.ย. 60
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารวิชาการ (ชลิดา) โทร 08 4879 1417
การวัดความสวามารถการอ่านและเขียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 09 พ.ย. 60
การรายงานข้อมูลนักเรียนพิการ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ 09 พ.ย. 60
การนิเทศยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ ภาคเรียนที่ ๒/๖๐ 03 พ.ย. 60
การเขียนเรียงความเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย 03 พ.ย. 60
จัดสรรหนังสือ คู่มือ แบบฝึก ให้โรงเรียน 03 พ.ย. 60
รายงานการนิเทศฯ การจัดการศึกษาเรียนร่วมฯ 22 ก.ย. 60
รับคูปองการศึกษา (เด็กพิเศษ) 19 ก.ย. 60
อบรมการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ 13 ก.ย. 60
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารบุคคล (คำนึง) โทร 08 1887 7845
ต่อสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ 17 พ.ย. 60
แต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ 14 พ.ย. 60
การอบรมภาษาอังกฤษ รุ่นที่ ๑๒ 09 พ.ย. 60
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 01 พ.ย. 60
สำรวจครูที่ได้รับการพัฒนาระบบ TEPE ONLINE 10 ต.ค. 60
สำรวจรายชื่อผู้ผ่านการอบรมการดำเนินการทางวินัย 10 ต.ค. 60
แบบการตรวจสำนวนการสอบสวนทางวินัย 04 ต.ค. 60
การรายงานวันลาประจำปี 04 ต.ค. 60
ทะเบียนหนังสือ กลุ่มบริหารทั่วไป (ภัทรพร) โทร 09 7990 7424
รายงานข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปี ๒๕๖๑ 03 พ.ย. 60
เชิญชวนโรงเรียนเปิดเพลงเด็กดี 01 พ.ย. 60
การเตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรม 01 พ.ย. 60
สื่อารเรียนการสอนโครงาร ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส 10 ต.ค. 60
การรายงานการป้องกันยาเสพติดทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 04 ต.ค. 60
มอบทุนการศึกษานักเรียนขาดแคลน 08 ก.ย. 60
การสั่งซื้อเอกสารหลักฐานการศึกษาฯ 05 ก.ย. 60
การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานต้านยาเสพติด 05 ก.ย. 60
ทะเบียนหนังสือ เวียนแจ้ง ข้าราชการครู/บุคลากร
การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว 17 พ.ย. 60
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 17 พ.ย. 60
ผลการประเมินโรงเรียน อย.น้อย 17 พ.ย. 60
รายงานสอบทานการเงินเดือน ก.ย. ๖๐ 17 พ.ย. 60
การจัดพิธี "วันมหาธีรราชเจ้า" 17 พ.ย. 60
ประกาศตำแหน่งว่างลูกจ้างชั่วคราว 17 พ.ย. 60
การดำเนินโครงการจิตอาสา 17 พ.ย. 60
การช่วยเหลือนักเรียนประสบภัยหนาว 14 พ.ย. 60
ประกาศระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รร.บ้านห้วยป่าปก
ประกาศราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียน 18 พ.ย. 60
ประกาศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(๒) 10 พ.ย. 59
ประกาศราคากลางจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน(๑) 10 พ.ย. 59
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาวิชาการฯ 10 พ.ย. 59
รายงานการประชุมครุและบุคลากรทางการศึกษา
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 23 ต.ค. 60
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 23 ต.ค. 60
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 23 ต.ค. 60
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 23 ต.ค. 60
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (๓) 23 พ.ย. 59
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (๒) 23 พ.ย. 59
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ (๑) 23 พ.ย. 59
รายงานการประชุมครูฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ 01 ก.ค. 59
รายงานการประชุมกรรมการสถานศึกษา
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 02 พ.ค. 60
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 02 พ.ค. 60
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 02 พ.ค. 60
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๓/๕๙ 03 ก.ค. 59
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๒/๕๙ 09 เม.ย. 59
รายการการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๑/๕๙ (ต่อ) 25 ม.ค. 59
รายการการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๑/๕๙ 25 ม.ค. 59
รายงานการประชุม กก.สถ. ครั้งที่ ๒/๕๘ (ต่อ) 13 ก.ค. 58
รายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ 25 พ.ค. 60
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๙ (๓) 16 พ.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๙ (๒) 16 พ.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๙ (๑) 16 พ.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๒/๕๙ 03 ก.ค. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๒) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๑) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมผู้ปกครองฯ ครั้งที่ ๓/๕๘ 29 ต.ค. 58
รายงานการประชุมกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ (๓) 29 มี.ค. 60
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ (๒) 29 มี.ค. 60
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๖๐ (๑) 29 มี.ค. 60
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๓) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๒) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๙ (๑) 09 เม.ย. 59
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๘ (ต่อ) 13 ก.ค. 58
รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคีฯ ครั้งที่ ๑/๕๘ 13 ก.ค. 58
หนังสือประชาสัมพันธ์
หลักสูตรปฐมวัย 2560 17 พ.ย. 60
สิทธิบำเหน็จบำนาญ 01 พ.ย. 60
ประกาศนโยบายสถานศึกษาสะอาดสวยใสไร้มลพิษ 20 ต.ค. 60
ร่างนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 19 ต.ค. 60
สรุปการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐) 06 ต.ค. 60
มาตรฐานการประกันคุณภาพภานในสถานศึกษา ๒๕๕๙ 16 ก.ค. 60
เอกสารโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจัด กศ. ปี ๒๕๖๐ 25 พ.ค. 60
สรุปการใช้จ่ายเงินอุดหนุนภาคเรียนที่ ๒/๕๙ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐) 18 พ.ค. 60
อินโฟเมชั่นกราฟิก : Information Graphic เพื่อการศึกษา
แถบแพรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 28 ต.ค. 60
แก้อาการปวดหลัง 09 ส.ค. 59
ประโยชน์ของกล้วย 09 ส.ค. 59
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (หญิง) 09 ส.ค. 59
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เต็มยศ (ชาย) 09 ส.ค. 59
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แพรแถบ) 09 ส.ค. 59
เครื่องหมายประดับเครื่องแบบ (อินทรธนู) 09 ส.ค. 59
รักษาความโสด 09 ส.ค. 59
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/07/2011
ปรับปรุง 19/11/2017
สถิติผู้เข้าชม 1187180
Page Views 1415792
แบบสำรวจความคิดเห็น
ประเมินความพึงพอใจการบริหารจัดการศึกษา รร.บ้านห้วยป่าปก
การอำนวยความสะดวก
ความรวดเร็วการบริการ
ครูมีมนุษยสัมพันธ์
การติดต่องานเป็นสัดส่วน
การประชาสัมพันธ์สถานศึกษา
การจัดกิจกรรมการศึกษา
บริเวณสถานศึกษาสะอาด
ความเหมาะสมของห้องเรียน
การจัดการเรียนการสอน
การให้ความรู้นักเรียน
ดูผลโหวด